ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย

วันที่กรรมการ
มีมติ
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย
วันที่จ่าย
เงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
10/11/63 24/11/63 08/12/63 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/63-30/09/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
24/04/63 - - งดจ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/62-01/12/62 -
26/04/62 - - งดจ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/61-01/12/61 -
26/02/61 04/05/61 24/05/61 เงินปันผล 0.04 บาท 01/01/60-31/12/60 ปันผลจากกำไรสุทธิ
26/02/60 04/05/60 25/05/60 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/59-31/12/59 ปันผลจากกำไรสุทธิ