ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ข้อมูลพื้นฐาน
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหุ้น ALT (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - SET)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
ลักษณะการประกอบธุรกิจ จำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม ได้แก่ ตู้โทรคมนาคม และสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ให้บริการสร้างสถานีฐาน และติดตั้ง อุปกรณ์โทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อให้เช่า
เลขทะเบียนบริษัท 0107558000440
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตประเภทที่ 3 เลขที่ 3ก/58/002
โทรศัพท์ (662) 863 - 8999
โทรสาร (662) 886 - 3364
เว็บไซต์บริษัท http://www.alt.co.th
ทุนจดทะเบียน 625,000,000 บาท/1 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนชำระแล้ว 508,002,100 บาท /2 รับชำระค่าหุ้นแล้ว 1,016,004,200 หุ้น หุ้นละ 0.50 บาท
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ (‘ALT-W1’) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ (‘ALT-W1’) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในสัดส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ การจัดสรรไม่เกิน 250,000,000 หน่วย และมรี าคาการใชสิ้ทธเิ ทา่ กบั 3 บาทตอ่ หนุ้ อัตราการใชส้ ทิ ธิ1 ใบสำ คญั แสดงสทิ ธติ อ่ 1 ห้นุ สามญั โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 19 ธันวาคม 2563
/1 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 125 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (ALT-W1) ตามมติที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
/2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ALT-W1 แล้ว จำนวน 16,004,200 หุ้น