ข้อมูลทางการเงิน
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
  2559 2560 2561 2562
(ปรับปรุง)
2563
งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)
รายได้รวม 1,964.70 1,258.10 853.7 1,001.18 1,557.54
กำไรขั้นต้น 541.5 234.4 (66.2) 92.86 98.27
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 391.9 152.9 (183.1) 3.46 557.22
กำไรสำหรับปี 279.5 56.9 (286.3) (125.30) 269.69
           
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 3,357.30 3,440.60 3,337.70 2,874.58 3,201.60
สินทรัพย์หมุนเวียน 2,288.20 2,055.40 1,375.60 1,083.28 1,405.04
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,069.10 1,385.20 1,962.20 1,791.30 1,796.56
หนี้สินรวม 1,511.10 1,638.90 1,813.80 1,466.22 1,370.57
หนี้สินหมุนเวียน 1,383.10 1,592.50 1,679.00 1,351.16 961.04
หนี้สินไม่หมุนเวียน 128 46.4 134.8 115.07 409.54
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,846.20 1,801.80 1,524.00 1,408.36 1,831.02
           
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.65 1.29 0.82 0.81 1.46
อัตรากำไรสุทธิ (%) 14.23 4.52 (33.54) (14.71) 17.31
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.33 1.65 (8.58) (4.28) 8.88
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.14 3.16 (18.79) (9.04) 16.65
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.82 0.91 1.19 1.03 0.75