ห้องข่าว
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:
ปี :

11 พ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
11 พ.ค. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
11 พ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
05 พ.ค. 2564
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
29 เม.ย. 2564
แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
23 เม.ย. 2564
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ( F 24-1)
23 เม.ย. 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
07 เม.ย. 2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า (แก้ไขหัวข้อข่าว)
23 มี.ค. 2564
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
02 มี.ค. 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เรื่องการอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563, การงดจ่ายเงินปัน และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไขชื่อผู้สอบบัญชี)
23 ก.พ. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
23 ก.พ. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
23 ก.พ. 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
23 ก.พ. 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เรื่องการอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563, การงดจ่ายเงินปัน และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
15 ก.พ. 2564
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
25 ธ.ค. 2563
หุ้นเพิ่มทุนของ ALT เริ่มซื้อขายวันที่ 28 ธันวาคม 2563
21 ธ.ค. 2563
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ALT-W1 (F53-5)
26 พ.ย. 2563
การบรรลุข้อตกลงในการระงับข้อพิพาทกรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ในโครงการเหมราช
23 พ.ย. 2563
การไม่ปรับสิทธิของ ALT-W1