ห้องข่าว
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:
ปี :

25 ธ.ค. 2563
หุ้นเพิ่มทุนของ ALT เริ่มซื้อขายวันที่ 28 ธันวาคม 2563
21 ธ.ค. 2563
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ALT-W1 (F53-5)
26 พ.ย. 2563
การบรรลุข้อตกลงในการระงับข้อพิพาทกรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ในโครงการเหมราช
23 พ.ย. 2563
การไม่ปรับสิทธิของ ALT-W1
20 พ.ย. 2563
24 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ ALT-W1
17 พ.ย. 2563
แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2564
10 พ.ย. 2563
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
10 พ.ย. 2563
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 พ.ย. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10 พ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
30 ต.ค. 2563
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ ALT-W1
22 ต.ค. 2563
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
12 ต.ค. 2563
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ ALT-W1
09 ต.ค. 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
24 ก.ย. 2563
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจของบริษัทร่วมทุน
15 ก.ย. 2563
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ALT-W1 ครั้งที่ 6 (F53-5)
02 ก.ย. 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
19 ส.ค. 2563
กำหนดการใช้สิทธิของ ALT-W1 ครั้งที่ 6 (แก้ไข Template)
19 ส.ค. 2563
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ALT-W1