ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด 560,163,000 49.47
2. นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ 86,850,500 7.67
3. น.ส. ปรียาพรรณ ภูวกุล 70,750,000 6.25
4. นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์ 60,000,000 5.30
5. น.ส. ณัฐวรรณ แซ่กัง 18,756,800 1.66
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,386,028 1.45
7. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 10,000,000 0.88
8. นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล 8,390,000 0.74
9. นาย ทรงพล จตุพรหมวงศ์ 6,300,000 0.56
10. นาย สุรินทร์ ชุณหชัชวาลกุล 6,228,900 0.55