ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ข้อมูลผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ALT-W1)

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ALT-W1 (F53-5) ดาวน์โหลด
แจ้งเตือนการใช้สิทธิของ ALT-W1 ครั้งสุดท้าย ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: ขั้นตอนและรายการเอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อการใช้สิทธิของ ALT-W1 ครั้งสุดท้าย ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ดาวน์โหลด
กำหนดการใช้สิทธิของ ALT-W1 ครั้งสุดท้าย ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ดาวน์โหลด
นำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (ALT-W1) ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดสิทธิ ALT-W1 ดาวน์โหลด