ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ข้อมูลผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ALT-W1)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ALT-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 3) Download
กำหนดการใช้สิทธิของ ALT-W1 Download
แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ Download
แผนที่สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ Download
นำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (ALT-W1) Download
ข้อกำหนดสิทธิ ALT-W1 Download